RegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaet
+47 93 84 90 95
hei@regnskapsfirmaet.no
Storgata 32, 0184 Oslo
RegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaetRegnskapsfirmaet

Vilkår og betingelser

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye før du registrerer deg for et abonnement for tjenestene som tilbys på dette nettstedet.

Ved å fullføre et bestillingsskjema for en gratis prøveperiode eller en betalt abonnementsavtale for tjenestene og godta våre vilkår og betingelser, DPA (databehandlingsavtale) og personvernpolicy, samtykker du som kunde i å være juridisk bundet av disse vilkårene og betingelsene, DPA og personvernpolicy, slik de kan bli endret og publisert på vårt nettsted fra tid til annen. I tilfelle motstrid mellom innholdet i bestillingsskjemaet, vilkårene og betingelsene, DPA og personvernpolicy, vil bestemmelsene i bestillingsskjemaet være overordnet, etterfulgt av vilkårene og betingelsene, DPA og deretter personvernpolicy.

Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, DPA og personvernpolicy, kan du ikke registrere deg for å bruke en gratis prøveperiode eller kjøpe et abonnement for våre tjenester.

1. Definisjoner

I denne avtalen har de følgende kapitaliserte begrepene følgende betydninger:

«Avtale» betyr hvert bestillingsskjema, disse vilkårene og betingelsene, DPA og personvernpolicy sammen;

«Autoriserte brukere» betyr ansatte, agenter, konsulenter eller uavhengige entreprenører for kunden som er uttrykkelig autorisert av kunden til å motta et passord for å få tilgang til tjenestene online;

«Arbeidsdag» betyr mandag til fredag, unntatt nasjonale helligdager i Norge;

«Arbeidstid» betyr 09.00 – 17.00 lokal Oslo-tid på hver arbeidsdag;

«Klient» betyr enheter eller personer som kunden gir tjenester til;

«Selskap» betyr leverandøren av tjenestene, navngitt i bestillingsskjemaet;

«Konfidensiell informasjon» betyr all informasjon i enhver form som angår selskapet eller kunden, eller selskapets eller kundens virksomhet, fremtidig virksomhet, økonomi, tekniske prosesser, dataprogramvare (både kildekode og objektkode), IPR eller økonomi for selskapet eller kunden (som tilfellet måtte være), eller sammenstillinger av to eller flere slike informasjonselementer, uansett om hvert individuelt element i seg selv er konfidensielt, som kommer inn i en parts selskaps besittelse som følge av inngåelse av denne avtalen eller levering av tjenestene, og som parten anser, eller rimelig kan forventes å anse, som konfidensiell, og all informasjon som er eller kan bli utledet eller oppnådd fra noen slik informasjon;

«Følgetap» betyr ren økonomisk tap, spesielt tap, tap påført av klient eller annen tredjepart, tap som oppstår som følge av avbrudd i virksomheten, tap av inntekter, goodwill eller forventede besparelser, tap, uansett om det oppstår i normal drift, kostnader ved anskaffelse av erstatningsvarer eller produkter eller bortkastet administrasjon eller ansattes tid;

«Kundedata» betyr alle data som importeres til tjenestene med det formål å bruke tjenestene eller lette kundens bruk av tjenestene; «Kunde» betyr selskapet eller personen som er navngitt i hvert bestillingsskjema;

«DPA» betyr databehandlingsavtalen til selskapet publisert på , slik den endres fra tid til annen;

«Effektiv dato» betyr datoen denne avtalen starter, som angitt i bestillingsskjemaet;

«Tilbakemelding» betyr tilbakemelding, innovasjoner eller forslag laget av autoriserte brukere eller klienter angående egenskapene, ytelsen eller funksjonene til tjenestene;

«Gebyrer» betyr gebyrene som er angitt i bestillingsskjemaet;

«Force Majeure» betyr alt som er utenfor en parts rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, brann, storm, flom, jordskjelv, eksplosjon, ulykke, handlinger fra fienden, krig, opprør, sabotasje, epidemi, karantenebegrensning, arbeidskonflikt, mangel på arbeidskraft, strømbrist, inkludert, men ikke begrenset til, der selskapet slutter å ha tilgang til internett av hvilken som helst grunn, serverkrasj, sletting, korrupsjon, tap eller fjerning av data, transportembargo, feil eller forsinkelse i transport, enhver handling eller unnlatelse (inkludert lover, forskrifter, avslag eller unnlatelser å godkjenne) fra hvilken som helst regjering eller myndighet;

«Ullovlig innhold» betyr enhver data eller innhold som er ærekrenkende, eller utgjør brudd på IPR eller juridiske rettigheter til en tredjepart;

«Opprinnelig periode» betyr den opprinnelige perioden som er angitt i bestillingsskjemaet;

«IPR» betyr alle opphavsrettigheter, patenter, bruksmodeller, varemerker, tjenestemerker, registrerte design, moralske rettigheter, designrettigheter (enten registrerte eller uregistrerte), teknisk informasjon, know-how, database-rettigheter, halvledertoppologi-rettigheter, forretningsnavn og logoer, datamateriale, generiske rettigheter, proprietære informasjonsrettigheter og alle andre lignende eierrettigheter (og alle søknader og rettigheter til å søke om registrering eller beskyttelse av noen av de foregående) som måtte eksistere hvor som helst i verden;

«Bestillingsskjema» betyr hvert bestillingsskjema fullført av partene;

«Andre tjenester» betyr eventuelle tilleggstjenester som skal leveres til kunden i løpet av denne avtalens periode, som er angitt i eventuelle påfølgende bestillingsskjemaer som er signert av begge parter og lagt til denne avtalen etter effektiv datoen;

«Personvernpolicy» betyr selskapets personvernpolicy publisert på , slik den endres fra tid til annen;

«Fornyelsesperiode» betyr den fornyelsesperioden som er angitt i bestillingsskjemaet;

«Tjenester» betyr selskapets programvareapplikasjonstjenester, bestilt av kunden og angitt i bestillingsskjemaet, som blir gjort tilgjengelig for kunden i samsvar med eventuelle driftsregler og inkluderer eventuelle dataprogramvareprogrammer og, om nødvendig, oppdateringer til disse i løpet av avtalens periode;

«Statistiske data» betyr aggregerte, anonymiserte data som stammer fra kundens eller autoriserte brukeres bruk av tjenestene, som ikke inkluderer personlig informasjon eller konfidensiell informasjon om kunden;

«Periode» betyr den opprinnelige perioden sammen med eventuelle påfølgende fornyelsesperioder;

«Vilkår og betingelser» betyr disse vilkårene og betingelsene fra selskapet publisert på , slik de endres fra tid til annen;

«Prøveperiode» betyr enhver gratis prøveperiode som er inkludert i et bestillingsskjema;

«Oppdateringer» betyr eventuelle nye eller oppdaterte applikasjonstjenester eller verktøy (inkludert eventuelle dataprogramvareprogrammer) som blir gjort tilgjengelig av selskapet som en del av tjenestene i løpet av avtalens periode.

2. Tjenester

2.1 Kunden engasjerer selskapet, og selskapet samtykker i å tilby tjenestene til kunden i samsvar med vilkårene i denne avtalen fra effektiv datoen og i avtalens periode.

2.2 Hvis kunden ønsker å kjøpe tilleggstjenester etter effektiv datoen, skal slike tjenester angis i ett eller flere tilleggsbestillingsskjemaer, som skal signeres av begge parter og inkorporeres i denne avtalen.

2.3 Kunden skal levere (inkludert via e-post) eller sørge for at selskapet mottar all informasjon som er nødvendig for å kunne levere tjenestene i rett tid. Kunden erkjenner at hvis kunden unnlater å gjøre dette, og som et resultat er selskapet ikke i stand til å levere tjenestene, skal selskapet ikke være i brudd med denne avtalen.

3. Lisens

3.1 Med forbehold om kundens betaling av gebyrene, blir kunden gitt en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å tillate autoriserte brukere å bruke tjenestene (inkludert eventuell tilknyttet programvare, IPR og konfidensiell informasjon fra selskapet) fra effektiv datoen og i avtalens periode for kundens interne forretningsdrift. En slik lisens tillater kunden å lage kopier av programvare eller annen informasjon som er nødvendig for at kunden skal motta tjenestene via internett. Hvis åpen kildekode-programvare brukes som en del av tjenestene, vil slik programvarebruk av kunden være underlagt vilkårene for åpen kildekode-lisenser. Ingen tilleggsimplisitte rettigheter gis utover de som spesifikt nevnes i denne klausulen 3.1.

3.2 Uten å begrense kundens lovfestede rettigheter, gir denne avtalen ikke rett til å endre, tilpasse eller oversette tjenestene eller opprette avledede verk fra tjenestene.

3.3 Ingenting i denne avtalen skal tolkes slik at kunden har rett til å skaffe seg kildekoden for programvaren som er en del av tjenestene, ved sluttedealer, dekompilering eller omvendt ingeniørkunst og andre kilder til kildekodene for programvaren som er en del av tjenestene, er forbudt. I den grad kunden får rett etter loven til å dekompilere slik programvare for å skaffe informasjon som er nødvendig for å gjøre tjenestene interoperable med annen programvare, vil selskapet gi tilgang til relevant kildekode eller informasjon, forutsatt at kunden sender en skriftlig forespørsel som identifiserer de relevante detaljene for tjenestene med hvilken operativitet søkes, og arten av informasjonen som trengs. Selskapet har rett til å pålegge rimelige vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, innføring av et rimelig gebyr for å gi slik tilgang og informasjon.

3.4 Med mindre annet er spesifisert i denne avtalen, leveres tjenestene og kan bare brukes i forbindelse med:

3.4.1 Kundens eksisterende systemer og applikasjoner for å lette kundens transaksjoner med klienter; og 3.4.2 Gir tilgang til tjenestene utelukkende til autoriserte brukere. 3.5 Kunden kan ikke:

3.5.1 Leie, låne ut, videreselge, overføre, lisensiere, distribuere eller på annen måte gi tilgang til tjenestene; eller 3.5.2 Bruk tjenestene for å tilby tilleggstjenester knyttet til tjenestene; eller 3.5.3 Gi tilgang til eller bruke tjenestene av eller på vegne

4. Rettigheter til immaterielle eiendeler

4.1 Alle immaterielle rettigheter (IPR) og tittelen til tjenestene (med unntak av i den grad de inneholder kundeopplysninger, kunde-IPR eller tredjeparts eiendom) skal forbli hos Selskapet og/eller dets lisensgivere og underleverandører. Ingen interesse eller eierskap til tjenestene, IPR eller noe annet overføres til Kunden i henhold til denne Avtalen.

4.2 Kunden skal beholde eneansvar for alle rettigheter, tittel og interesse i kundeopplysninger og dets eksisterende IPR, og skal ha eneansvar for lovlighet, pålitelighet, integritet, nøyaktighet og kvalitet av kundeopplysningene. Kunden gir Selskapet en ikke-eksklusiv lisens til å bruke kundeopplysninger, kunde-IPR og eventuell tredjeparts eiendom fra Effektiv Dato i løpet av Avtaleperioden i den grad det er nødvendig for levering av tjenestene.

4.3 Kunden har ikke lov til å fjerne noen proprietære merker eller opphavsrettsmerker fra tjenestene.

4.4 Kunden gir Selskapet en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig lisens til å vise Kundens navn, logo og varemerker, som angitt og/eller endret av Kunden fra tid til annen og som kreves for å lage korrespondanse, dokumentasjon og nettsidefronter i leveringen av tjenestene.

4.5 Kunden overfører alle rettigheter, tittel og interesse i eventuelle tilbakemeldinger (Feedback) til Selskapet. Hvis en slik overføring av en eller annen grunn er ineffektiv, gir Kunden Selskapet en ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, verdensomspennende rett og lisens til å bruke, reprodusere, offentliggjøre, underlisensiere, distribuere, endre og utnytte slike tilbakemeldinger uten begrensninger.

4.6 Kunden gir Selskapet den evige retten til å bruke statistiske data, og ingenting i denne Avtalen skal tolkes som å forhindre Selskapet fra å bruke statistiske data til forretnings- og/eller driftsformål, forutsatt at Selskapet ikke deler med tredjeparter statistiske data som avslører Kunden, Autoriserte Brukere eller Klienters identitet eller Kunden konfidensielle opplysninger.

4.7 Selskapet kan ta og opprettholde tekniske forholdsregler for å beskytte tjenestene mot ugyldig eller uautorisert bruk, distribusjon eller kopiering.

5. Varighet og fornyelse

Denne Avtalen skal tre i kraft på Effektiv Dato for den Innledende Perioden. Ved utløpet av den Innledende Perioden vil denne Avtalen automatisk fornyes for Fornyelsesperioder og fortsette til en av partene avslutter Avtalen ved å gi den andre minst 30 dagers skriftlig varsel før en Fornyelsesperiode. Ingen av partene kan avslutte Avtalen uten saklig grunn i løpet av den Innledende Perioden.

6.Gebyrer og betaling

6.1 Selskapet skal fakturere Kunden for de gebyrene som er angitt i Bestillingsformularet. Alle fakturaer skal utstedes og betales i den valutaen som er oppgitt i Bestillingsformularet. Alle gebyrer ekskluderer eventuell merverdiavgift som er lovlig påkrevd på fakturadatoen, som skal betales av Kunden i tillegg, når det er aktuelt.

6.2 Alle gebyrer skal faktureres som angitt i Bestillingsformularet.

6.3 Gebyrene forblir uendret i den Innledende Perioden av Avtalen. Etter den Innledende Perioden kan Selskapet revidere gebyrene.

6.4 Med mindre det er angitt noe annet i Bestillingsformularet, forfaller betalingen av alle gebyrer innen 30 dager etter fakturadatoen. Hvis Kunden mener at en faktura er feil, må den varsle Selskapet skriftlig innen 14 dager etter fakturadatoen.

6.5 Hvis betaling av et gebyr ikke mottas innen 14 dager etter forfallsdatoen, kan Selskapet, uten ansvar overfor Kunden, deaktivere Kundens passord, konto og tilgang til hele eller deler av tjenestene, og Selskapet skal ikke være forpliktet til å levere noen eller alle tjenestene mens fakturaene i spørsmålet forblir ubetalt. Selskapet har rett til å belaste renter på forsinkede gebyrer til gjeldende lovbestemt rente.

6.6 Selskapet forbeholder seg retten til å kreve tilbake alle kostnader og rimelige juridiske gebyrer det pådrar seg ved inndriving av forfalte betalinger.

7. Databeskyttelse

7.1 Hver part forplikter seg til å overholde sine forpliktelser i henhold til gjeldende lover, prinsipper og avtaler om databeskyttelse.

7.2 I den grad personopplysninger behandles når Kunden eller Autoriserte Brukere bruker tjenestene, erkjenner partene at Selskapet er en databehandler og Kunden er en databehandler, og partene skal overholde sine respektive forpliktelser i henhold til gjeldende databeskyttelseslov og vilkårene i databehandlingsavtalen (DPA).

7.3 Hvis en tredjepart påstår krenkelse av sine databeskyttelsesrettigheter, har Selskapet rett til å treffe nødvendige tiltak for å hindre at krenkelsen av tredjeparts rettigheter fortsetter.

7.4 Når Selskapet samler inn og behandler personopplysninger fra Kunden som en databehandler når det leverer tjenester til Kunden eller Autoriserte Brukere, skal denne innsamlingen og behandlingen skje i samsvar med personvernreglene (Privacy Policy).

8. Representasjoner og garantier

8.1 Hver part garanterer og erklærer følgende:

8.1.1 Den har full corporate-makt og myndighet til å inngå denne Avtalen og utføre forpliktelsene som kreves i henhold til denne; 8.1.2 Den har full corporate-makt og myndighet til å inngå denne Avtalen og utføre forpliktelsene som kreves i henhold til denne; 8.1.3 Gjennomføringen og utførelsen av forpliktelsene i henhold til denne Avtalen krenker ikke eller kommer i konflikt med vilkårene i noen annen avtale som den er part i og er i samsvar med gjeldende lover; og 8.1.4 Den vil respektere alle gjeldende lover og forskrifter, regjeringsordrer og domstolsordrer som vedrører denne Avtalen. 8.2 Selskapet garanterer Kunden at det har rett til å lisensiere tjenestene.

8.3 Selskapet garanterer og erklærer at tjenestene skal utføres med rimelig ferdighet og omsorg og på en profesjonell måte i samsvar med god bransjepraksis.

8.4 Selskapet garanterer Kunden at tjenestene vil fungere for å gi i alle vesentlige henseender de fasiliteter og funksjoner som er implementert av Selskapet som angitt i Bestillingsformularet. Hvis det er brudd på denne garantien, skal Selskapet bruke rimelige kommersielle anstrengelser for å rette opp eventuelle vesentlige mangler eller erstatte de defekte tjenestene. Uavhengig av det ovennevnte skal Selskapet bare være forpliktet til å utbedre eventuelle vesentlige mangler hvis:

8.4.1 Kunden varsler Selskapet skriftlig umiddelbart etter å ha oppdaget mangelen; og 8.4.2 Etter Selskapets undersøkelse av tjenestene er det fastslått at en slik mangel eksisterer. 8.5 Garantiene i klausulene 8.2 til 8.4 inkludert skal ikke dekke mangler eller skader som gjelder:

8.5.1 Tredjeparts komponenter som ikke leveres av Selskapet; eller 8.5.2 Tredjeparts leverte tilkoblinger som er nødvendige for levering eller bruk av tjenestene; eller 8.5.3 Overholdelse av tredjeparts programvare eller produkter, ikke-Selskapets programmer eller data brukt i kombinasjon med tjenestene, unntatt som angitt i Bestillingsformularet; eller 8.5.4 Svikt i tjenestene til å overholde Bestillingsformularet forårsaket av bruk eller drift av tjenestene av Kunden med en applikasjon eller i en annen miljø enn det som er angitt i Bestillingsformularet; eller 8.5.5 Modifikasjoner som er gjort i tjenestene som ikke er utført av Selskapet. 8.6 Det gis ingen garanti for resultatene Kunden kan oppnå ved å bruke tjenestene eller at tjenestene vil fungere uavbrutt eller feilfritt.

8.7 Kunden garanterer at det lovlig eier de nødvendige brukerrettighetene, opphavsrettigheter og tilhørende rettigheter og tillatelser som kreves for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen.

8.8 Kunden garanterer og erklærer at det og Autoriserte Brukere skal opprettholde rimelige sikkerhetstiltak (som kan endre seg over tid), inkludert konfidensialitet, autentisitet og integritet, for å sikre at tilgangen til tjenestene som er gitt i henhold til denne Avtalen er begrenset som angitt i denne Avtalen. Spesielt skal Kunden og Autoriserte Brukere behandle enhver identifikasjon, passord eller brukernavn eller annen sikkerhetsenhet for bruk av tjenestene med nødvendig forsiktighet og omsorg og ta alle nødvendige skritt for å sikre at de holdes konfidensielle, sikre og brukes riktig og ikke blir avslørt for uautoriserte personer. Enhver overtredelse av det ovennevnte skal umiddelbart meldes til Selskapet skriftlig. Kunden skal være ansvarlig for eventuelle brudd på denne Avtalen begått av en Autorisert Bruker.

8.9 Kunden garanterer og erklærer at det skal sørge for at sitt nettverk og systemer overholder de relevante spesifikasjonene som Selskapet gir fra tid til annen, og at det alene er ansvarlig for å skaffe og opprettholde nettverksforbindelser og telekommunikasjonskoblinger fra Kundens systemer til Selskapets datasentre, og for alle problemer, forhold, forsinkelser, leveringssvikt og all annen tap eller skade som oppstår som følge av eller i forhold til Kundens nettverksforbindelser eller telekommunikasjonskoblinger eller som forårsakes av internett.

8.10 Alt tredjepartsinnhold eller informasjon som Selskapet gir via tjenestene, for eksempel priser, leveres “som det er”. Selskapet gir ingen garantier i forhold til slikt innhold eller informasjon og skal ikke ha noe ansvar overfor Kunden for bruken eller avhengigheten av slikt innhold eller informasjon.

8.11 Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne Avtalen, ekskluderes alle garantier og betingelser, enten uttrykt eller underforstått ved lov, alminnelig rett eller på annen måte (inkludert, men ikke begrenset til, tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et bestemt formål), til det største tillatte omfanget i henhold til loven.

9. Ansvar

9.1 Ingen av partene ekskluderer eller begrenser sitt ansvar overfor den andre for svindel, død eller personskade forårsaket av deres uaktsomme handling eller unnlatelse eller forsettlig mislighold.

9.2 Ingen av partene skal være ansvarlig for noen konsekvent tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen eller i tort (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), misrepresentasjon eller på annen måte, selv om partiet ble rådet om muligheten for slike skader.

9.3 Ingen av partene skal være ansvarlig for tap av fortjeneste (enten det kategoriseres som direkte eller indirekte) som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, enten det er basert på kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), misrepresentasjon eller på annen måte, selv om en part ble rådet om muligheten for slike skader.

9.4 Med forbehold om klausulene 9.1 til 9.3 inkludert, skal det totale ansvaret til Selskapet overfor Kunden samlet (enten i kontrakt, tort eller på annen måte) for alle krav som gjelder eller oppstår under denne Avtalen eller basert på krav om vederlag eller bidrag, være begrenset til de totale gebyrene (eksklusive alle skatter) som Kunden har betalt til Selskapet i løpet av en 3-måneders periode før datoen da et slikt krav oppstod. Hvis varigheten av Avtalen har vært mindre enn 3 måneder, gjelder en kortere periode.

9.5 Kunden skal være ansvarlig for eventuelle brudd på denne Avtalen som skyldes handlinger, unnlatelser eller uaktsomhet fra Autoriserte Brukere som får tilgang til tjenestene, som om slike handlinger, unnlatelser eller uaktsomhet var begått av Kunden selv.

9.6 Kunden skal ikke fremme noen krav i henhold til denne Avtalen mer enn 1 år etter:

9.6.1 Oppdagelsen av omstendighetene som gir grunnlag for et krav; eller 9.6.2 Effektiv datoen for oppsigelse eller utløp av denne Avtalen. 9.7 Partene erkjenner og godtar at ved inngåelse av denne Avtalen, hadde hver part tilgang til sin egen kompetanse og vurderinger og ikke har stolt på noen representasjon fra den andre, deres ansatte eller agenter.

10. Erstatninger

10.1 Selskapet skal på egen bekostning forsvare eller etter eget valg avgjøre ethvert krav som fremmes mot Kunden av en tredjepart på grunnlag av krenkelse av noen IPR av tjenestene (med unntak av ethvert krav som stammer fra et element som Kunden har levert) og betale eventuell endelig dom som er inngått mot Kunden på dette området eller en slik avtale, forutsatt at:

10.1.1 Kunden gir Selskapet umiddelbar melding om hvert slikt krav; 10.1.2 Selskapet gis enekontroll over forsvaret og/eller avtalen; og 10.1.3 Kunden samarbeider fullt ut og gir all rimelig bistand til Selskapet i forsvaret eller avtalen. 10.2 Hvis hele eller deler av tjenestene blir, eller etter Selskapets oppfatning kan bli, gjenstand for et krav eller søksmål om krenkelse, skal Selskapet på egen bekostning og egen skjønn:

10.2.1 Sikre for Kunden retten til å fortsette å bruke tjenestene eller den berørte delen derav; 10.2.2 Erstatte tjenestene eller den berørte delen med en annen egnet ikke-krenkende tjeneste eller programvare; 10.2.3 Modifisere tjenestene eller den berørte delen for å gjøre dem ikke-krenkende. 10.3 Selskapet skal ikke ha noen forpliktelser i henhold til klausulene 10.1 og 10.2 ovenfor i den grad et krav er basert på:

10.3.1 En modifikasjon av tjenestene av noen andre enn Selskapet; 10.3.2 Kombinasjonen, drift eller bruk av tjenestene med andre tjenester eller programvare som ikke er levert av Selskapet, hvis en slik krenkelse kunne ha blitt unngått i fravær av en slik kombinasjon, drift eller bruk; eller 10.3.3 Bruken av tjenestene på en måte som er uforenlig med denne Avtalen; eller 10.3.4 Uaktsomhet eller forsettlig mislighold fra Kunden. 10.4 Klausulene 10.1 til 10.3 angir Kundens eneste og eksklusive rettigheter og rettsmidler og Selskapets samlede forpliktelser og ansvar for eventuelle krav fremsatt under disse klausulene.

10.5 Kunden skal forsvare, holde Selskapet og dets ansatte, underleverandører eller agenter skadesløse mot eventuelle kostnader, tap, ansvar og utgifter, inkludert rimelige juridiske kostnader, som oppstår som følge av ethvert krav som gjelder eller direkte eller indirekte skyldes:

10.6 Påstått krenkelse eller brudd av Kunden eller Autoriserte Brukeres IPR med hensyn til bruk av tjenestene utenfor omfanget av denne Avtalen; eller

10.7 Bruk av Selskapet av kundeopplysninger eller elementer levert av Kunden eller Autoriserte Brukere, spesielt bruk, lagring eller publisering av ulovlig innhold; eller

10.8 Tilgang til eller bruk av tjenestene av en Autorisert Bruker eller en tredjepart;

10.9 Brudd på databeskyttelseslover eller forskrifter eller